Občianske združenie

Slovenská asociácia pre štúdium angličtiny

 Stanovy

Článok 1. Názov združenia

Toto občianske združenie vzniká v súlade so znením Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, jeho názov je Slovenská asociácia pre štúdium angličtiny, v skrátenej forme SASA.

Článok 2. Sídlo združenia

Sídlom Slovenskej asociácie pre štúdium angličtiny (SASA) je Prešovská univerzita v Prešove. Adresa sídla: Prešovská univerzita, ul. 17. novembra č.1, 080 78 Prešov. Rozhodnúť o zmene sídla asociácie môže kedykoľvek Rada asociácie.

Článok 3. Ciele činnosti združenia a aktivity združenia

Slovenská asociácia pre štúdium angličtiny je otvorená pre všetkých odborníkov, učiteľov a vedecko-výskumných pracovníkov sektoru vyššieho vzdelávania, ktorí pôsobia na Slovensku v oblasti anglického jazyka, literatúr v anglickom jazyku, kultúr a reálií anglicky hovoriacich krajín. Členstvo expertov z iných krajín musí byť schválené radou asociácie.

SASA je dobrovoľnou, samostatnou, neziskovou, nezávislou a nepolitickou asociáciou s právnou subjektivitou. Svoju činnosť vyvíja na princípoch demokratickosti, nezávislosti a otvorenosti. Asociácia sa môže združovať s organizáciami obdobného charakteru do vyšších foriem združení.

Jej cieľom je podporovať záujem o anglický jazyk, literatúru napísanú v anglickom jazyku, kultúru a reálie anglicky hovoriacich krajín na vysokoškolskej úrovni, a napomáhať tak vzdelávaniu a výskumu v tomto odbore. Podporou intelektuálnej spolupráce a výmeny informácií, skúseností a nápadov prostredníctvom vytvárania siete odborníkov chce asociácia zvyšovať úroveň odboru. Ďalším z prostriedkov asociácie na dosiahnutie horeuvedených cieľov je organizovanie seminárov, konferencií, a kolokvií, ktoré rozšíria možnosti spolupráce vysokoškolských učiteľov, vedcov a iných odborníkov v tomto odbore. Jednou z priorít asociácie je vydávanie zborníka vedeckých štúdií v elektronickej alebo tlačenej forme. Aj prostredníctvom vlastnej internetovej stránky využije SASA všetky dostupné možnosti na dosiahnutie svojich cieľov.

Článok 4. Členstvo v združení

Členov Slovenskej asociácie pre štúdium angličtiny tvoria riadni členovia a čestní členovia. Členom asociácie sa môže stať ktokoľvek, kto má akademický alebo iný profesionálny záujem o akýkoľvek aspekt anglických štúdií na vysokoškolskej úrovni.

Členom SASA sa stáva ten, kto súhlasí so stanovami SASA, je schválený radou asociácie a zaplatí ročný členský príspevok odsúhlasený radou asociácie. Nových členov asociácie schvaľuje rada asociácie na svojom zasadnutí. Členstvo je vedené v zozname členov asociácie. Platnosť členstva v SASA je podmienená zaplatením členského príspevku v príslušnom kalendárnom roku.

V súlade s cieľmi asociácie, účasť na konferenciách, seminároch, kolokviách a publikačnej činnosti asociácie nie je formálne obmedzená iba na členov asociácie.

Iné organizácie a inštitúcie, ktoré zdieľajú ciele SASA a chcú sa podieľať na ich plnení, majú právo stať sa donorom asociácie po splnení finančných a iných podmienok stanovených radou asociácie.  

Status čestného člena SASA navrhuje rada asociácie a schvaľuje valné zhromaždenie tým členom, ktorí výnimočne prispeli k činnosti asociácie. Čestní členovia neplatia členský príspevok a majú rovnaké práva ako ostatní členovia asociácie.

Práva členov SASA:

-         zúčastňovať sa na aktivitách a činnosti asociácie

-         podávať návrhy a pripomienky k činnosti SASA

-         mať aktívne a pasívne volebné právo do orgánov asociácie.

Povinnosti členov SASA:

-         dodržiavať Stanovy asociácie

-         riadne a včas platiť členské a iné schválené príspevky.

Členstvo v SASA zaniká rezignáciou člena, smrťou člena alebo jeho vylúčením. Vylúčiť člena asociácie môže rada asociácie za neplnenie základných členských povinností, za neplatenie členských príspevkov a za vážny prehrešok proti stanovám asociácie.

Článok 5. Orgány združenia

Orgánmi Slovenskej asociácie pre štúdium angličtiny sú:

A.  Valné zhromaždenie

B.   Rada

C.  Výkonný výbor

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie členov asociácie je najvyšším orgánom členov SASA. Valné zhromaždenie sa schádza spravidla raz za dva roky. Valné zhromaždenie sa obvykle ale nie výlučne koná počas konferencie alebo inej akademickej aktivity asociácie a je súčasťou jej programu. Zvoláva ho rada asociácie najneskôr mesiac pred termínom rokovania. Je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina členov asociácie priamo alebo prostredníctvom mandátu. Za prijatý sa pokladá návrh, ktorý schválila väčšina prítomných členov.

-         Schvaľuje stanovy asociácie, ich zmeny a doplnky, berie na vedomie vnútorné predpisy, ktoré medzi zasadnutiami prijala rada SASA.

-         Prerokúva a schvaľuje správu o činnosti a hospodárení asociácie a berie na vedomie návrh rozpočtu SASA na nasledujúce obdobie.

-         Volí a odvoláva členov rady na obdobie dvoch rokov.

-         Rozhoduje o zlúčení s iným združením, o zániku asociácie a nakladaní s jej majetkom.

Najneskôr dva týždne pred termínom valného zhromaždenia rozpošle prezident asociácie v mene rady asociácie správu o činnosti rady SASA a program valného zhromaždenia schválený radou. V spolupráci a na návrh rady prezident predsedá valnému zhromaždeniu, ktoré správu prezidenta schvaľuje hlasovaním. Rovnako je rozposlaná a schvaľovaná správa pokladníka o hospodárení asociácie SASA a kandidačná listina rady asociácie. Návrhy kandidátov do rady asociácie musia byť oznámené výkonnému výboru asociácie najneskôr mesiac pred termínom valného zhromaždenia.

Členovia, ktorí sa na valnom zhromaždení nemôžu zúčastniť osobne, môžu svojim mandátom poveriť iného prítomného člena asociácie. Žiaden na zasadnutí valného zhromaždenia prítomný člen asociácie nemôže mať viac ako 9 mandátov okrem vlastného.

Na valnom zhromaždení prebehne hlasovanie o kandidátoch rady asociácie. Hlasovacie lístky členovia odovzdajú osobne alebo neprítomní členovia ich doručia v zalepenej obálke.   

Mimoriadne valné zhromaždenie

V prípade potreby alebo návrhu polovice členov asociácie môže byť prezidentom asociácie zvolané mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa riadi rovnakými zásadami ako riadne valné zhromaždenie.

Rada asociácie

Činnosť Slovenskej asociácie pre štúdium angličtiny riadi rada asociácie, zložená z 9 členov, ktorí sú volení valným zhromaždením na obdobie dvoch rokov. Členovia rady môžu byť kandidátmi na členstvo v rade opakovane. V prípade, že sa uvoľní miesto v rade asociácie, rada kooptuje náhradného člena na obdobie do najbližšieho valného zhromaždenia.

Rada prerokúva všetky základné otázky týkajúce sa činnosti asociácie. Zodpovedá za činnosť SASA, ktorú riadi v zmysle platných právnych noriem a predpisov SR a týchto stanov. Predkladá valnému zhromaždeniu správu o činnosti a hospodárení a návrh rozpočtu. Zvoláva zasadnutia valného zhromaždenia. Navrhuje valnému zhromaždeniu zmeny stanov asociácie a prijíma vnútorné predpisy asociácie. Priebežne prerokúva správy o činnosti a hospodárení SASA a plán činnosti. Schvaľuje výšku členských príspevkov a spôsob ich platenia. Schvaľuje žiadosti o riadne členstvo. Navrhuje čestné členstvo v asociácii. Je odvolávacím orgánom v disciplinárnom konaní a rozhoduje o zrušení členstva v SASA.

Zasadnutia rady

Rada asociácie SASA zasadá minimálne raz ročne. Je zvolávaná prezidentom alebo na žiadosť polovice členov rady. Pri hlasovaní rozhoduje jednoduchá väčšina hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta. Zasadnutia rady sa môžu uskutočňovať aj virtuálnou formou, prostredníctvom elektronickej pošty alebo internetu. Rozhodnutia rady z virtuálnych zasadnutí majú rovnakú platnosť ako zo štandardných zasadnutí.

Výkonný výbor asociácie

Rada asociácie navrhuje a volí spomedzi svojich členov 4 členov výkonného výboru, a to: prezident asociácie, tajomník asociácie, pokladník asociácie, šéfredaktor zborníka asociácie.

Prezident asociácie je štatutárnym zástupcom SASA. Členovia výkonného výboru sú zodpovední za fungovanie asociácie, majú právo po dohode s ostatnými členmi výboru asociácie konať v mene asociácie a vystupovať za asociáciu vo vzťahu k tretím osobám. Ich členstvo vo výkonnom výbore je na obdobie dvoch rokov a je obnoviteľné.

Článok 6. Organizačné jednotky združenia

V rámci Slovenskej asociácie pre štúdium angličtiny nebudú zriadené žiadne organizačné jednotky, pokiaľ ich nenavrhne rada asociácie a neschváli valné zhromaždenie.

Článok 7. Zásady hospodárenia združenia

Zásady hospodárenia Slovenskej asociácie pre štúdium angličtiny ako občianskeho združenia upravujú všeobecne záväzné právne predpisy a špeciálne predpisy Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Hlavné zdroje finančných prostriedkov SASA:

- členské príspevky, príjmy zo vzdelávacej, vedeckovýskumnej, kultúrnej, telovýchovnej, spoločenskej a z ostatnej činnosti

- príspevky orgánov samosprávy, štátne dotácie, medzinárodné granty a podporné programy

- dary sponzorov

SASA môže vlastniť hnuteľný i nehnuteľný majetok, potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. Na základe zmluvných vzťahov môže asociácia užívať štátny, prípadne iný majetok, o ktorý je povinná sa starať, chrániť ho a zveľaďovať. S majetkom nakladá v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, predpismi príslušnej inštitúcie a vlastnými pravidlami.

Podľa potreby SASA uzatvára zmluvy o pracovnej činnosti s právnickými a fyzickými osobami.

Všetky vyzbierané finančné prostriedky SASA musia byť odovzdané pokladníkovi, ktorý vedie ich evidenciu. Finančné prostriedky SASA budú prednostne využívané na organizovanie akademických podujatí, konferencií, seminárov, kolokvií a na publikačnú činnosť asociácie.

Ďalej budú použité na materiálne a iné náklady spojené s pravidelnou činnosťou asociácie, na finančnú a materiálnu podporu účasti členov na vedeckých konferenciách, na sociálne účely, charitatívnu a dobrovoľnícku činnosť, a na ďalšie činnosti, schválené radou asociácie.

Asociácia ručí svojím vlastným majetkom. Osobné ručenie členov asociácie je vylúčené. V prípade zániku SASA vymenuje rada asociácie likvidátora, ktorý v plnom rozsahu vykoná majetkoprávne vysporiadanie a o ukončení likvidácie upovedomí Ministerstvo vnútra SR.

Článok 8. Zánik združenia

Rozpustiť Slovenskú asociáciu pre štúdium angličtiny môže Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky alebo môže o rozpustení rozhodnúť dvojtretinová väčšina členov asociácie prítomná alebo zastúpená na valnom zhromaždení asociácie, ktoré má rozpustenie asociácie uvedené vo svojom programe. V tom prípade valné zhromaždenie určí spomedzi členov asociácie likvidátora a majetok SASA, ak nejaký bude existovať, bude odovzdaný neziskovým organizáciám schváleným valným zhromaždením.

Článok 9. Prechodné ustanovenia

Do uskutočnenia prvého valného zhromaždenia Slovenskej asociácie pre štúdium angličtiny, členovia prípravného výboru, ktorí zakladajú asociáciu SASA majú také isté právomoci ako volené orgány asociácie.

Stanovy SASA nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR, alebo splnením oznamovacej povinnosti.

Tieto stanovy boli vypracované v 2 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu, a sú určené na registráciu.

Záležitosti neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi, platnými v Slovenskej republike a predpismi vydanými Ministerstvom školstva SR, Ministerstvom vnútra SR ako aj ďalšími orgánmi v SR, ktorí sa podieľajú svojimi ustanoveniami, normami a zákonmi na ďalších činnostiach občianskych združení.